ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕು

ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಹಕ್ಕು- Right to be informed(ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು) ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ತಾನು ಕೊಂಡ ವಸ್ತುವಿನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕು,

Read more