ಝೀ ಸರಿಗಮಪ – ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ?

ಕನ್ನಡದ ಝೀ ಸರಿಗಮಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುತ್ತನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಝೀವಾಹಿನಿ ಮಣೆ ಹಾಕಿದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಝೀ ಕನ್ನಡ ನೋಡುವವರು ಕನ್ನಡಿಗರು.

Read more

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುವ ಒಂದು ಫೋರಮ್

ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಗ್ರಾಹಕರ ದಿನಾಚರಣೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕನ ಹಕ್ಕು ಎಂದಾಗ ತೂಕ, ಅಳತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟಗಳ ಸುತ್ತ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ ಸಹ, ಈ ವಿಷಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ

Read more