ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ – ರಾಜಭಾಶಾ ಆಯೋಗ ವರದಿ ಏನು ಹೇಳತ್ತೇ!

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮರು ಪರಿಶ್ಕರಿಸಿ ಬಂದ ರಾಜಭಾಶಾ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಾಜಭಾಶೆ – ಹಿಂದಿಯನ್ನು ನಾಗರೀಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸಬೇಕು, ಹಿಂದಿ

Read more

ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕು

ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಹಕ್ಕು- Right to be informed(ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು) ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ತಾನು ಕೊಂಡ ವಸ್ತುವಿನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬೇಕು,

Read more

ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ: ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಭೆಯೊಂದನ್ನು ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿಲಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೂಟದಿಂದ ಅರುಣ್ ಜಾವಗಲ್ ಅವರು

Read more