ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ: ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಭೆಯೊಂದನ್ನು ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿಲಾಗಿತ್ತು, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೂಟದಿಂದ ಅರುಣ್ ಜಾವಗಲ್ ಅವರು

Read more